GuidesAccueil

Haute-Corse

Étymologies et toponymes
Murato
Murato: Saint Michel, une église chargée d'Histoire...

Sponsor

haute-corse
<Cliquer l'image>

Cette entreprise soutient notre projet; nous l'en remercions. Faites-la travailler !.


Haute-Corse

haute-corse
tFrançais Haute-Corse
tFrançaisCismonte
tPopulation 158 400 hab
tGentilé Corses
tSuperficie 4 666,00 km²
tDensité33.95 hab/km²
tLatitude 45°16'58" N
tLongitude 1°46'25" E
tLatitude45.265992
tLongitude1.773665

Rue Bric et Brac

Étymologies et toponymes

 • Aghione - Aghjone

  Le corse Aghjone est devenu un Aghione en français. Ce toponyme dérive de aghja - aire, voyant le suffixe augmentatif -one. Ce toponyme signifierait donc grande aire.

  Nous ne savons pas quand ce toponyme est cité pour la première fois dans les écrits.

 • Aiti - Aiti


 • Alando - Alandu


 • Albertacce - Albertacce


 • Aléria - Aleria


 • Algajola - Algaiola


 • Altiani - Altiani


 • Alzi - Alzi


 • Ampriani - Ampriani


 • AntisAnti - AntisAnti


 • Aregno - Aregnu


 • Asco - Ascu


 • AvApessA - AvApessA


 • BarBaggio - BarBaghju


 • Barrettali - Barrettali


 • Bastia - Bastia


 • Belgodère - Belgudè


 • Bigorno - Bicurnu


 • Biguglia - Biguglia


 • Bisinchi - Bisinchi


 • Borgo - U borgU


 • Brando - Brandu


 • Bustanico - Bustanicu


 • Cagnano - Cagnanu


 • CalaCuCCia - CalaCuCCia


 • Calenzana - Calinzana


 • Calvi - Calvi


 • Cambia - Cambia


 • Campana - A cAmpAnA


 • Campi - Campi


 • Campile - Campile


 • Campitello - Campitellu


 • Canale-di-verde - Canale-di-verde


 • Canari - Canari


 • Canavaggia - Canavaghja


 • CarCheto-brustiCo - CarChetu brustiCu


 • Carpineto - Carpinetu


 • CartiCasi - CartiCasi


 • CasabianCa - A cAsAbiAncA


 • Casalta - A cAsAltA


 • CasamaCCioli - CasamaCCiuli


 • Casanova - A cAsAnovA


 • CaseveCChie - E casEvEchjE


 • Castellare-di-CasinCa - U castellà di casinca


 • Castellare-di-merCurio - U castellà di mercUriU


 • Castello-di-rostino - Castellu di rustinu


 • Castifao - Castifau


 • Castiglione - Castiglione


 • Castineta - Castineta


 • Castirla - Castirla


 • Cateri - I caterI


 • Centuri - Centuri


 • Cervione - Cervioni


 • Chiatra - Chjatra


 • Chisa - Chisà


 • Corbara - Curbara


 • CorsCia - CorsCia


 • Corte - Corti


 • Costa - Costa


 • CroCe - A croce


 • CroCiCChia - A crucichjA


 • Erbajolo - Erbaghjolu


 • Érone - Erone


 • Ersa - Ersa


 • Farinole - Ferringule


 • Favalello - U favalellU


 • Felce - Felge


 • Feliceto - Filicetu


 • Ficaja - Ficaghja


 • Focicchia - Fucichja


 • Furiani - Furiani


 • Galéria - Galeria


 • GaviGnano - GaviGnanu


 • Ghisonaccia - A ghisunAcciA


 • Ghisoni - Ghisoni


 • Giocatojo - GhjucatoGhju


 • GiuncaGGio - GhjuncaGhju


 • IsolaccIo-dI-fIumorbo - L'isuLacciu


 • L' Île-Rousse - L'Isula


 • La porta - A portA


 • Lama - Lama


 • Lano - Lanu


 • Lavatoggio - Lavatoghju


 • Lento - Lentu


 • Linguizzetta - Linguizzetta


 • Loreto-di-casinca - L'oretu


 • Lozzi - Lozi


 • Lucciana - Lucciana


 • Lugo-di-nazza - U lUcU di nazza


 • Lumio - Lumiu


 • Luri - Luri


 • Manso - Mansu


 • Matra - Matra


 • Mausoléo - Musuleiu


 • Mazzola - A mAzzolA


 • Meria - Meria


 • Moïta - Moita


 • Moltifao - Moltifau


 • Monacia-d'orezza - U mUnacia d'orezza


 • Moncale - U mUcale


 • Monte - Monte


 • Montegrosso - Montegrossu


 • Monticello - Munticellu


 • Morosaglia - Merusaglia


 • Morsiglia - Mursiglia


 • Muracciole - E muracciolE


 • Murato - Muratu


 • Muro - Muru


 • Nessa - Nesce


 • Nocario - Nucariu


 • Noceta - Nuceta


 • NoNza - NoNza


 • Novale - A novAle


 • Novella - Nuvella


 • Occhiatana - Ochjatana


 • OgliastrO - UgliastrU


 • Olcani - Olcani


 • Oletta - Oletta


 • Olmeta-di-capOcOrsO - Olmeta di capOcOrsu


 • Olmeta-di-tuda - Olmeta di tuda


 • Olmi-cappella - Olmi è cappella


 • OlmO - L'oLmu


 • Omessa - Omessa


 • Ortale - L'ortaLe


 • OrtipOriO - OrtipOriu


 • Palasca - Palasca


 • Pancheraccia -


 • Parata - A pArAtA


 • Patrimonio - Patrimoniu


 • Penta-acquatella -


 • Penta-di-casinca - A pentA di cAsincA


 • Perelli - I prellI


 • Pero-casevecchie - Peru casevechje


 • Pianello - U pianellU


 • Piano - U pianU


 • Piazzali - I pIazzalI


 • Piazzole - E piazzolE


 • Pie-d'orezza - U pè d'orezza


 • Piedicorte-di-Gaggio - Pedicorti


 • Piedicroce - Pedicroce


 • Piedigriggio - U pedigrisgiU


 • Piedipartino - U Pedipartinu


 • Pietra-di-verde - A petrA di verde


 • Pietracorbara - Petracurbara


 • Pietralba - Petralba


 • Pietraserena - Petraserena


 • Pietricaggio - U petricaghjU


 • Pietroso - U petrosU


 • Piève - A pieve


 • Pigna -


 • Pino - Pinu


 • Piobetta - Piubbeta


 • Pioggiola - Piogiule


 • Poggio-d'oletta - U poghjU d'oletta


 • Poggio-di-nazza - U poghjU di nazza


 • Poggio-di-venaco - U poghjU di venacU


 • Poggio-marinaccio - U poghjU marinacciU


 • Poggio-mezzana - U poghjU ? a mezana


 • Polveroso - U polverosU


 • PoPolasca - UpUlasca


 • Porri -


 • Prato-di-giovellina - U pratU di ghjUvellina


 • Prunelli-di-casacconi - I prunellI dI casacconI


 • Prunelli-di-fiumorbo - I prunellI dI fIumorbu


 • Pruno - U prUnU


 • Quercitello - U qUarcitellU


 • Rapaggio - Rapaghju


 • Rapale -


 • Riventosa - A riventosA


 • Rogliano - Ruglianu


 • Rospigliani - Ruspigliani


 • Rusio - Rusiu


 • Rutali -


 • Saint-florent - San fiurenzu


 • Saliceto - U Salgetu


 • San-damiano - San damianu


 • San-gavino-d'ampugnani - San gavinu d'ampugnanu


 • San-gavino-di-fiumorbo - San gavinu di fiumorbu


 • San-gavino-di-tenda - San gavinu di tenda


 • San-giovanni-di-moriani - San ghjuvanni di moriani


 • San-giuliano - San giulianu


 • San-lorenzo - San lorenzu


 • San-martino-di-lota - San martinu di lota


 • San-nicolao - San niculaiu


 • Sant'andréa-di-bozio - Sant'andria di boziu


 • Sant'andréa-di-cotone - Sant'andria di u cutone


 • Sant'antonino - Sant'antuninu


 • Santa-lucia-di-mercurio - Santa lucia di mercuriu


 • Santa-lucia-di-moriani - Santa lucia di moriani


 • Santa-maria-di-lota - Santa maria di lota


 • Santa-Maria-Poggio - Santa Maria, u Poghju


 • Santa-reparata-di-balagna - Santa riparata di balagna


 • Santa-reparata-di-moriani - Santa riparata di moriani


 • Santo-pietro-di-tenda - Santu petru di tenda


 • Santo-pietro-di-venaco - Sant petru di venacu


 • Scata - A scAtA


 • Scolca - A scolcA


 • Sermano - Sermanu


 • Serra-di-fiumorbo - A sArrA di fiumorbu


 • Silvareccio - A silvArecciu


 • SiSco - SiScu


 • Solaro - U sUlaghjU


 • Sorbo-ocagnano - Sorbu ocagnanu


 • Sorio - Soriu


 • Soveria - Suveria


 • Speloncato - U spUncatU


 • Stazzona - A stAzzonA


 • Taglio-isolaccio - Tagliu isulacciu


 • Talasani - Talasani


 • Tallone - Tallone


 • Tarrano - Tarranu


 • Tomino - Tuminu


 • Tox - Tocchisu


 • Tralonca - Tralonca


 • Urtaca - Urtaca


 • Valle-d'alesani - E valli


 • Valle-d'orezza - E vallE d'orEzza


 • Valle-di-campoloro - E vallE di campulori


 • Valle-di-rostino - E vallE di rustinu


 • Vallecalle - Vallecalle


 • Vallica -


 • Velone-orneto - Velone urnetu


 • Venaco - Venacu


 • Ventiseri - Vintisari


 • Venzolasca - A venzulAscA


 • Verdèse - A verdese


 • VescoVato - I vescuvatu


 • Vezzani - Vezzani


 • Vignale - Vignale


 • Ville-di-paraso - E villE di parasu


 • Ville-di-pietrabugno - E villE di pEtrabugnu


 • ViVario - ViVariu


 • Volpajola - A vulpAghjolA


 • Zalana - Zalana


 • Zilia - Ziglia


 • Zuani - Zuani